Aktualności Aktualności

Zagroda Hodowli Daniela

Zasady funkcjonowania Zagrody Hodowlanej Daniela

(Dama dama) w Nadleśnictwie Brzeziny Leśnictwo WYKNO

 

Zagrodę  hodowli danieli, o bardzo  dobrych cechach genetycznych, utworzono na podstawie Decyzji Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2003 r.

   

 Cel założenia i utrzymania zagrody.

 

W celu poprawienia cech osobniczych istniejących populacji daniela Lasy Państwowe zakupiły i sprowadziły z najlepszych światowych hodowli tj. z Gyulaj- Węgry i Palarikowo - Słowacja 110 danieli i założyły hodowlę zamkniętą mającą na celu:

- utrzymanie wzorcowych cech osobniczych,

- osiągnięcie wysokiego przyrostu zrealizowanego,

- ograniczenie do minimum śmiertelności,

- poznanie warunków bytowania danieli,

- wzbogacenie puli genowej istniejących krajowych populacji daniela.

Ponieważ do polskich łowisk daniele były introdukowane około 40 – 50 lat temu, a poszczególne populacje nie mieszały się powodując chów wsobny, następowała powolna degeneracja cech osobniczych danieli, co objawiało się coraz niższymi wagami zarówno tuszy jak i poroży.

Lokalizacja zagrody

Zagroda Hodowlana Daniela zlokalizowana jest na  terenie RDLP Łódź, w Nadleśnictwie Brzeziny, Leśnictwie Wykno, oddz. 301-318, o łącznej powierzchni 732,96 ha, w tym:                   

                  649,64 ha  powierzchni leśnej,

                  83,22 ha powierzchni nieleśnej.

Obszar zagrody otoczony jest podwójnym płotem z siatki metalowej o długości 18 km i wysokości 2 m. Dodatkowo, na odcinku 10 km ogrodzenie wzmocnione jest siatką typu leśnego. Pas pomiędzy siatkami jest monitorowany.

Zagospodarowanie łowieckie.

Na terenie zagrody występuje:                

  • 7 poletek żerowych, o łącznej powierzchni 4,88ha,
  • 5 ambon obserwacyjnych,
  • 7 paśników,                        
  • 58 lizawek,                     
  • 5 wodopojów, 
  • 2 odłownie na daniele i 2 odłownie na dziki.

Na dokarmianie zwierzyny w okresie zimy przeznacza się corocznie ok. 25 ton marchwi i buraków pastewnych, 1 tonę kukurydzy, 4,5 tony siana, żołędzie i kasztany.

Na poletkach żerowych wysiewane lub wysadzane są następujące gatunki: rzepak, topinambur, facelia, brachina, żyto, mieszanki łowieckie wieloletnie.

Hodowla danieli

Hodowla ma na celu;

- stworzenie jak najlepszych warunków do bytowania i rozmnażania się populacji daniela,

- obserwację wpływu danieli na środowisko bytowania,

- coroczną kontrolę populacji pod względem intensywność zarażenia pasożytami,

- prześledzenie dynamiki populacji danieli w cyklu rocznym i wieloletnim:

              a/  liczebności,

              b/  struktury płci,

              c/  potencjału rozrodczego samic w różnym wieku,

              d/  śmiertelności osobników,

- poznanie jakości osobniczej danieli na podstawie zmienności mas ciała samców i samic w różnym wieku oraz wartości trofealnej poroży. 

  Ochrona danieli.

Ochrona istniejącej populacji polega na całkowitym zakazie strzelania i pozyskiwania danieli (jedynie odławianie żywych osobników w celu przesiedleń), eliminowanie innych zwierząt mogących  mieć negatywny wpływ na rozwój danieli, tj. dzików, lisów, psów /wyłącznie w drodze odłowów/.

Daniele rzadko zapadają na choroby. We współczesnych hodowlach zagrodowych nie notuje się większych strat spowodowanych przez choroby infekcyjne i stwierdza się dużą odporność danieli na choroby pasożytnicze. Nie mniej jednak corocznie poddawany jest badaniom w kierunku pasożytów przewodu pokarmowego kał danieli z hodowli zagrodowej.

 Odłów danieli

Odłów odbywa się zimą, przy grubej pokrywie śniegu, poprzez zwabianie danieli do wybudowanych w tym celu odłowni oraz od 2007 roku również poprzez sieci zrzucane na zanęcone chmary danieli do 2 koryt z atrakcyjną karmą. Przed odłowem koryta usuwa się, zawiesza się sieć na okolicznych drzewach, a karmę wykłada na ziemi. System ten, poprzez unieruchomienie zwierzęcia, pozwala na szybkie i sprawne zakolczykowanie, pobranie krwi, obcięcie poroża bykom przed transportem, uwolnienie sztuk, które nie będą transportowane bez przeganiania całego stada.

Zgodnie z opinią prof. dr hab. inż. Ryszarda Dzięciołowskiego docelowo przewiduje się osiągnąć liczebność stada w zagrodzie na poziomie 200 szt. /łącznie z przyrostem/ i corocznie odławiać do przesiedleń ok. 45 szt.

Daniele sprowadzone z Węgier i Słowacji stanowią obecnie stado podstawowe i źródło materiału genetycznego, wobec czego  będą odławiane i przesiedlane w ograniczonym zakresie umożliwiającym utrzymanie właściwej struktury płciowej i wiekowej bytującej populacji lub ograniczenie liczby starych, mocnych byków, dla których teren zagrody może być za mały i które mogą się zabijać podczas bekowiska.

Oprócz danieli odławiane są także żywe dziki, które w klatkach przewozi się do  łowisk otwartych,  z dala od zagrody, aby nie mogły wrócić do niej z powrotem.