Asset Publisher Asset Publisher

Mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku bierze udział w realizacji Projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Planowany okres realizacji projektu, którego beneficjentem jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, przypada na lata 2016 – 2022.
Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych, takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań
polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi
ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz
przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.
Cele uzupełniające:
- odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na
ochronę różnorodności biologicznej;
- ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez
prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych.
Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane, z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.
W ramach projektu na terenie Nadleśnictwa Brzeziny będą realizowane inwestycje związane z budową, przebudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji.
Trzy obiekty wybudowane będą w leśnictwie Budziszewice, w istniejących zaniżeniach terenu, jako zbiorniki powierzchniowe zasilane wodami opadowymi z istniejących i odtworzonych rowów melioracyjnych oraz wodą gruntową. Ponadto w leśnictwie Rokiciny planowana jest modernizacja istniejącego zbiornika wodnego.
Działania te pozwolą na zatrzymanie wód powierzchniowych, a co za tym idzie, zwiększenie ich zasobów gruntowych i podziemnych. Poprawa stosunków wodnych przyniesie wiele pozytywnych efektów dla otaczającego środowiska naturalnego:

- spowoduje regulacje stosunków wodnych w glebie,
- ograniczy odpływ wód gruntowych oraz wód powierzchniowych z terenu zlewni,
- zahamuje proces degradacji siedlisk leśnych wywołany nadmiernym ubytkiem wody,
- wzbogaci różnorodność biologiczną kompleksu leśnego.

Planowana pojemność wybudowanych i zmodernizowanych obiektów małej retencji wynosi 36 000 m3, planowana objętość retencjonowanej wody, to 34 800 m3.
Nadleśnictwo Brzeziny zaplanowało na ten cel 1800 000,00 zł.
Bezpośrednim efektem realizacji projektu w skali Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będzie zretencjonowanie 2,1 mln m3 wody.
Wartość projektu w skali kraju:
  • Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł
  • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł
  • Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł.