Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona Lasu

 LAS CHRONIMY DLA CIEBIE

 

Ochrona lasu  jako dział gospodarki leśnej zajmuje się zabezpieczaniem lasu.

Ponieważ czynników grożących ekosystemom jest wiele, by ułatwić ich poznawanie podzielono je na grupy w zależności od źródła zagrożenia.

czynniki abiotyczne, czyli pochodzące od nieożywionej części przyrody;(wiatr, mróz)

czynniki biotyczne, czyli zagrożenie ze strony roślin, grzybów i zwierząt.

czynniki antropogeniczne, których przyczyną jest człowiek.

 

Główna przyczyna lub rodzaj uszkodzenia

Powierzchnia – w ha – wg procentu uszkodzeń

Ogółem

10-20 %(1)

21-50% (2)

Ponad 50% (3)

      grzyby

10,37

4,95

-

15,32

inne

29,25

8,44

-

37,69

klimat

9,95

13,53

1,82

25,30

owady

17,52

2,08

0,52

20,12

pożar

-

-

0,19

0,19

zwierzyna

-

300,92

-

300,92

Ogółem

67,09

329,92

2,53

399,54

 

Pamiętajmy !!!


W przyrodzie nie istnieje pojęcie szkodnika.

Każdy organizm ma swoje miejsce i zadanie do wykonania.

To właśnie człowiek swoją działalnością wywołuje zagrożenie zakłócając

istniejące od wieków prawo samoregulacji pomiędzy gatunkami.

Odporność biologiczną leśnicy kształtują chroniąc zarówno najcenniejsze ekosystemy leśne, jak i zagrożone gatunki roślin i zwierząt.

Ochronie podlegają tzw. użytki ekologiczne, którymi mogą być polany śródleśne, zbiorniki wodne, bagna, torfowiska. - te enklawy innych siedlisk są miejscem życia i rozwoju innych gatunków, przy czym upiększają krajobraz.

Pozostawione całe kępy starodrzewia, jak i również pojedyncze drzewa, tzw. przestoje, służą za schronienie licznym organizmom.

Wiedza leśna oparta na długoletniej obserwacji nakazuje bezwzględne przestrzeganie zasady.

Im bardziej różnorodne jest środowisko leśne,

tym bardziej jest odporne na niesprzyjające czynniki.

 

 

Obowiązek ochrony przyrody nakłada nam Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r

Ustawa o ochronie przyrody

 

"Ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego obywatela oraz organów administracji publicznej, a także jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność wpływającą na przyrodę"

Istotne przepisy odnoszące się do przestrzegania zasad ochrony przyrody zawarte są w art. 30 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991, który zakazuje na terenach leśnych:

 • zanieczyszczania gleby i wód,

 • zaśmiecania

 • rozkopywania gruntu,

 • niszczenia grzybów oraz grzybni,

 • zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych,

 • niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin,

 • rozgarniania i zbierania ściółki,

 • wypasu zwierząt gospodarskich,

 • wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich a także niszczenia nor i mrowisk,

 • płoszenia, ścigania, chwytania, i zabijania dziko żyjących zwierząt,

 • puszczania psów luzem,

 • rozniecania ognia poza miajscami wyznaczonymi,

 • korzystania z otwartego płomienia.

W roku 1997 znaczenie ochrony środowiska zostało docenione w sposób szczególny, a mianowicie po raz pierwszy w XX wieku przepisy karne dotyczące przestępstw przeciwko środowisku, a więc i przeciwko przyrodzie, wprowadzono bezpośrednio do kodeksu karnego. Do tej pory tj. do czasów ustawy z 6 czerwca 1997 stanowiącej KODEKS KARNY odpowiedzialność ta wynikała z ustaw funkcjonujących wyłącznie poza nim tj. poza kodeksem. Treść odpowiedzialności za przestępstwa przeciw ochronie środowiska zawarta jest w rozdziale XXII - Przestępstwa przeciwko środowisku.

Podstawowe wytyczne, według których realizowane są w nadleśnictwach zasady powszechnej ochrony przyrody zawarte są w Zarządzeniu nr. 11 A Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr inż. Konrada Tomaszewskiego z 11 maja 1999, według których dąży się miedzy innymi do:

 • zachowania lub odtworzenia w stanie naturalnym śródleśnych zbiorników leśnych i cieków wodnych

 • zachowania w stanie nienaruszonym sródleśnych nieużytków takich jak bagna, trzęsawiska, torfowiska, remizy, wrzosowiska

 • zachowania w dolinach rzek lasów łęgowych, olsów i innych naturalnych formacji jako ostoi rzadkich gatunków roślinnych i zwierząt

 • pozostawianie w drzewostanach dojrzałych do wyrębu niektórych starych drzew do ich fizjologicznej starości, a nawet do biologicznej śmierci oraz wybranych drzew martwych i drzew dziuplastych - jako siedziby licznych organizmów roślinnych i zwierzęcych

 • pozostawianie w drzewostanach zdrowych, nie zagrożonych przez owady leśne drobnych gałęzi i drzew martwych w celu przyspieszenia obiegu materii.

 

 

 

Na terenie naszego nadleśnictwa znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

 • A. Rezerwaty Przyrody

 • B. Park Krajobrazowy

 • C. Obszary Chronionego Krajobrazu

 • D. Pomniki Przyrody

Rezerwaty Przyrody

W obrębie Regny naszego nadleśnictwa znajdują się znajdują się 2 rezerwaty natomiast w obrębie Brzeziny 4 rezerwaty. Wszystkie te rezerwaty są rezerwatami częściowymi.

 1. Rezerwat Gałków

 2. Rezerwat Łaznów

 3. Rezerwat Rawka

 4. Rezerwat Parowy Janinowskie

 5. Rezerwat Wiączyń

 6. Rezerwat Struga Dobieszkowska

 - Park Krajobrazowy

Na terenie obrębu Brzeziny naszego nadleśnictwa znajduje się Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. Zatwierdzony 31 grudnia 1996r. Powierzchnia parku wynosi 115,8 km2. W sklad terenów leśnych wchodzą m.in. obszary naszych 2-ch leśnictw tj. leśnictwa: Janinów i Tadzin.

Do najważniejszych zadań tego parku należy ochrona czystości rzek i źródlisk, zachowanie naturalnych fragmentów szaty roślinnej, planowane jest zwiększenie lesistości obszaru i ochronna przed nadmiernym zurbanizowaniem.

 Informacje o pozostałych formach ochrony przyrody znajdą Państwo w skrócie elaboratu umieszczonego na stronie Nasza Praca > Zasoby Leśne