Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie "Remont dojazdów pożarowych w leśnictwa Budziszewice i Wykno"

 

Znak sprawy:  SA.270.53.2021

Kaletnik, dnia 04-10-2021

Informacja o wyborze oferty

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na Remont dojazdów pożarowych w leśnictwach Budziszewice i Wykno

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, na poszczególne części zamówienia złożonej przez:

 1.   Część zamówienia nr 1 – Remont dojazdu pożarowego nr 36 (nr inw. 220/013) w leśnictwie Budziszewice, przebiegającego przez oddziały leśne o numerach 188~b, 187~a, 186~b, 185~b, 184~a i ~c, 183~g, o długości około 1 350 m.

 

PUH Bogdan Kaźmierczak

ul. Cmentarna 7A

97-310 Moszczenica

 

Uzasadnienie faktyczne

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty, które uzyskały następujące ilości punktów:

 

Lp.

Nazwa  i adres wykonawcy

Punkty w kryterium - Cena oferty brutto PLN

Punkty w kryterium -

Gwarancja

Punktacja łączna

 

1

PUH Bogdan Kaźmierczak,

ul. Cmentarna 7A,

97-310 Moszczenica

113 712,89

60,00 pkt

60 m-c

40,00 pkt

100,00 pkt

 

2

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD-DROG” Stanisława Polus, ul. Zawiła 23,

95-040 Koluszki

164 177,33

41,56 pkt

60 m-c

40 pkt

 

 

81,56 pkt

             

 

 1.  Wykonawca który otrzymał najwyższą ilość punktów spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 2.   Oferta Wykonawcy z najwyższą ilością punktów złożona jest zgodnie z wymogami SWZ,
 3.  Oferta Wykonawcy z najwyższą ilością punktów nie podlega odrzuceniu.
 1.   Część zamówienia nr 2 – Remont dojazdu pożarowego nr 34 (nr inw. 220/015) w leśnictwie Wykno, przebiegającego przez oddziały leśne o numerach 149~a, 150~b, 151~b o długości 1 303 m

 

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe

„BUD-DROG” Stanisława Polus

ul. Zawiła 23

95-040 Koluszki

 

Uzasadnienie faktyczne

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 1 oferta, która uzyskały następująca ilości punktów:

 

Lp.

Nazwa  i adres wykonawcy

Punkty w kryterium - Cena oferty brutto PLN

Punkty w kryterium -

Gwarancja

Punktacja łączna

1

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD-DROG” Stanisława Polus, ul. Zawiła 23,

95-040 Koluszki

339 788,42

60,00 pkt

60 m-c

40,00 pkt

100,00 pkt

 

 1. Wykonawca który otrzymał najwyższą ilość punktów spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 2. Oferta Wykonawcy z najwyższą ilością punktów złożona jest zgodnie z wymogami SWZ,
 3. Oferta Wykonawcy z najwyższą ilością punktów nie podlega odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne

 

Zgodnie z zapisami art. 239 ustawy PZP:

 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w  dokumentach zamówienia.
 2. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.

 

Jarosław Kałuża
Nadleśniczy

--------------------------------------------------------------------------------------------

W ząłączeniu informacja z otwarcia ofert - 04.10.2021 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                    Kaletnik, dnia 04-10-2021
Znak sprawy:  SA.270.53.2021

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Remont dojazdów pożarowych w Leśnictwach Budziszewice i Wykno”
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie następujące części:
- Część zamówienia nr 1 – Remont dojazdu pożarowego nr 36 (nr inw. 220/013) w leśnictwie Budziszewice, przebiegającego przez oddziały leśne o numerach 188~b, 187~a, 186~b, 185~b, 184~a i ~c, 183~g, o długości około 1 350 m.
- Część zamówienia nr 2 – Remont dojazdu pożarowego nr 34 (nr inw. 220/015) w leśnictwie Wykno, przebiegającego przez oddziały leśne o numerach 149~a, 150~b, 151~b, o długości około 1 303 m.

        Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:
    Zestawienie ofert złożonych w postepowaniu do upływu terminu na ich składanie:

Lp.    Nazwa i adres Wykonawcy    Cena oferty
w zł - brutto
1    PUH KAN Bogdan Kaźmierczak,
ul. Cmentarna 7a, 97-31 Moszczenia, oferta na część zamówienia nr I    I – 113 712,89
2    Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD-DROG” Stanisława Polus, ul. Zawiła 23, 95-040 Koluszki, oferta na część zamówienia nr I i II    I – 164 177,33
II – 339 788,42

 Jarosław Kałuża
Nadleśniczy

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                      Kaletnik, dnia 04-10-2021
Znak sprawy:  SA.270.53.2021

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Remont dojazdów pożarowych w Leśnictwach Budziszewice i Wykno”
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie następujące części:
- Część zamówienia nr 1 – Remont dojazdu pożarowego nr 36 (nr inw. 220/013) w leśnictwie Budziszewice, przebiegającego przez oddziały leśne o numerach 188~b, 187~a, 186~b, 185~b, 184~a i ~c, 183~g, o długości około 1 350 m.
- Część zamówienia nr 2 – Remont dojazdu pożarowego nr 34 (nr inw. 220/015) w leśnictwie Wykno, przebiegającego przez oddziały leśne o numerach 149~a, 150~b, 151~b, o długości około 1 303 m.

        Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:
    Zestawienie ofert złożonych w postepowaniu do upływu terminu na ich składanie:

Lp.    Nazwa i adres Wykonawcy    Cena oferty
w zł - brutto
1    PUH KAN Bogdan Kaźmierczak,
ul. Cmentarna 7a, 97-31 Moszczenia, oferta na część zamówienia nr I    I – 113 712,89
2    Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD-DROG” Stanisława Polus, ul. Zawiła 23, 95-040 Koluszki, oferta na część zamówienia nr I i II    I – 164 177,33
II – 339 788,42

 Jarosław Kałuża
Nadleśniczy

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znak sprawy:  SA.270.53.2021

 

Informacja dotycząca kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na remont dojazdów pożarowych w leśnictwach
Budziszewice i Wykno.
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi:
- cześć zamówienia nr 1 – Remont dojazdu pożarowego nr 36 (nr inw. 220/013)
w leśnictwie Budziszewice, przebiegającego przez oddziały leśne o numerach 188~b, 187~a, 186~b, 185~b, 184~a i ~c, 183~g, o długości około 1 350 m – 76 441,40 zł.
- część zamówienia nr 2 – Remont dojazdu pożarowego nr 34 (nr inw. 220/015) w leśnictwie Wykno, przebiegającego przez oddziały leśne o numerach 149~a, 150~b, 151~b, o długości około  1 303 m – 339 758,69 zł.


 Jarosław Kałuża
Nadleśniczy

 

-----------------------------------------------------------------------------
Nadleśnictwo Brzeziny ogłasza zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji pt:  „Remont dojazdów pożarowych w leśnictwach Budziszewice i Wykno”
W załącznikach zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ wraz z załącznikami.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00179569/01 w dniu 2021-09-14

Link do strony miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d653fcfd-4dda-4054-82b1-7d17a7169b5e

 


Ogłoszenie "Wykonanie przeglądów technicznych przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych nadzorowanych przez Nadleśnictwo Brzeziny"

Nadleśnictwo Brzeziny zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądów technicznych przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych nadzorowanych przez Nadlesnictwo Brzeziny.

W załącznikach:
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Wykaz nieruchomości na terenie Nadleśnictwa Brzeziny


Ogłoszenie termomodernizacja Leśniczówki Gałków

                                                                  Kaletnik, dnia 14-09-2021

Znak sprawy:  SA.270.50.2021

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: Termomodernizacja Leśniczówki Gałków

 

 

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) – dalej ustawa Pzp, zamawiający informuje, że unieważnił postępowanie.

 

Uzasadnienie prawne

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Uzasadnienie faktyczne

Art. 255 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129)

 

Pouczenie:

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

 

 Jarosław Kałuża

Nadleśniczy

                                                                 

=====================================================

                     Kaletnik, dnia 03-09-2021
Znak sprawy:  SA.270.50.2021

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na Termomodernizację Leśniczówki Gałków

        Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:
    Zestawienie ofert złożonych w postepowaniu do upływu terminu na ich składanie:

Lp.    Nazwa i adres Wykonawcy    Cena oferty
w zł - brutto


1    Firma Budowlana M2 Jan Rubas,
ul. Dolna 11, 95-054 Ksawerów    604 991,36


2    KRIS-BUD Krzysztof Jóźwik,
Dębołęka 37, 98-275 Brzeźno    643  291,57

 

 Wojciech Smyka
Z-ca Nadleśniczego

/podpisano elektronicznie/

 

                                                                                      Kaletnik, dnia 03-09-2021
Znak sprawy:  SA.270.50.2021

 

Informacja dotycząca kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na Termomodernizację Leśniczówki Gałków
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.z 2021 r. poz. 1129)
Zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi: 497 800,04 zł

 Wojciech Smyka
Z-ca Nadleśniczego

/podpisano elektronicznie/

 

 

 

                                                                                     Kaletnik, dnia 31-08-2021
Znak sprawy:  SA.270.50.2021

 

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: Termomodernizacja Leśniczówki Gałków

Zamawiający informuje, że w dniu 31.08.2021 r. wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:
Prosi o wskazanie stawki podatku VAT przy opracowaniu kosztorysu na Termomodernizację Leśniczówki Gałków

Odpowiedź:
Branże instalacyjne 23% VAT
Branża: budownictwo – termomodernizacja 8% VAT

Pytanie 2:
Zwraca się z prośbą o wyjaśnienie i odpowiedź na: - czy w przypadku różnicy w kolorystyce i formie blachodachówki Zamawiający przyjmie takie wykonanie, istnieje duże prawdopodobieństwo że przy wymianie 30% poszycia dachu niemożliwe będzie idealne dobranie takiej samej blachodachówki. - w związku z okresem jesiennym który obfituje w dni deszczowe a zakres prac to roboty dekarskie, termomodernizacyjne, kanalizacyjne zewnętrzne prosimy o rozważeniu wydłużenia zakończenia prac. 75 dni na wykonanie takiego zakresu robót w naszym zdaniem jest mało realne.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza niewielką różnicę w odcieniu kolorystycznym dachówki i jej formie.
Zamawiający podtrzymuję termin wykonania prac tj. do 75 dni od dnia podpisania umowy

 

 Jarosław Kałuża
Nadleśniczy

 

 

 

 

 

Nadleśnictwo Brzeziny ogłasza zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji pt:  „Termomodernizacja Leśniczówki Gałków”
W załącznikach zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ wraz z załącznikami.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00151197/01 w dniu 2021-08-17
Link do strony miniportalu

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5bfd5310-6afa-41a5-8ea0-122f4235355e


Ogłoszenie "Dostawa tonerów w 2021 r. na potrzeby Nadleśnictwa Brzeziny w Kaletniku"

Kaletnik, dn.: 30-08-2021
Znak spr.: SA.270.55.2021

Ogłoszenie
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku, ul. Główna 3 95-040 Koluszki

zaprasza do składania ofert na wykonanie dostawy tonerów w 2021 r. na potrzeby Nadleśnictwa Brzeziny w Kaletniku, wg poniższej specyfikacji:  
LP    Drukarka    Jaki toner    Model tonera    Ilość szt.
1    Toshiba e-studio 2515AC    Toner Czarny    T-FC415E-K    2
        Pojemnik na zużyty toner    TB-FC505E    3
2    Toshiba e-studio 400AC    Toner Czarny    T-FC 330E-K    3
        Pojemnik na zużyty toner    TB-FC 330 Tonerbag    3
        Toner CYAN    T-FC 330E-C    1
        Toner Magenta    T-FC 330E-M    1
        Toner Yellow    T-FC 330E-Y    1
3    Brother DCP-L2540DW    Toner czarny    TN-2320    20
4    Brother DCP B7520DW    Toner Czarny    TN-B023    3
                          
Warunki zamówienia:
1. Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie Wykonawca powinien zamieścić w ofercie:
    - formularz oferty (zał. nr 1 do zamówienia), na którym zostanie wymieniona cena netto, brutto
      i podatek VAT za wykonanie w/w dostawy,
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
   Działalności Gospodarczej.

2. Zamawiający wymaga, aby tonery do drukarek były oryginalne, zgodne z zaleceniami producenta drukarek.

3. Termin realizacji: do 30.09.2021 r.


4. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: brzeziny@lodz.lasy.gov.pl
    
    Termin składania ofert upływa w dniu 02.09.2021 roku o godzinie 15:00.


Dodatkowych informacji udziela: Robert Dziedzic, tel. 44 714-15-51, e-mail: robert.dziedzic@lodz.lasy.gov.pl

 

Jarosław Kałuża
Nadleśniczy

 


Załączniki:
1. formularz oferty


Sporządził:
Robert  Dziedzic
Starszy Specjalista ds. Informatyki i Zamówień Publicznych

 


Ogłoszenie "Remont dojazdów pożarowych w leśnictwach Budziszewice i Wykno"

                                                                                      Kaletnik, dnia 24-08-2021

Znak sprawy:  SA.270.45.2021

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

        Na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej „Ustawy”, Zamawiający zawiadamia, że unieważnia całe postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Remont dojazdów pożarowych w leśnictwach Budziszewice i Wykno”.

 

Uzasadnienie prawne: unieważnienie postępowania – art. 255 pkt 1) „Ustawy”:

„Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

 1.  nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenia do udziału w postepowaniu albo żadnej oferty

 

Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 

 

 Jarosław Kałuża

Nadleśniczy

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                              

        Kaletnik, dnia 20-08-2021

Znak sprawy:  SA.270.45.2021

 

 

 

INFORMACJA

Nazwa zamówienia: Remont dojazdów pożarowych w leśnictwach Budziszewice i Wykno

 

Do terminu składnia ofert tj: 20.08.2021 r do godz. 9:00 do w/w zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 Wojciech Smyka

Z-ca Nadleśniczego

 

/podpisano elektronicznie/

 

------------------------------------------------------------------------------------

Nadleśnictwo Brzeziny ogłasza zamówienie w trybie podstwowym bez negocjacji pt. "Remont dojazdów pożarowych w leśnictwach Budziszewice i Wykno"

W załącznikach zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ wraz załącznikami.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00137597/01 w dniu 2021-08-05

Link do strony miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f7acbdb0-810b-48f6-8779-22abf74976fa


Ogłoszenie "Dostawa kruszywa drogowego do Naldeśnictwa Brzeziny"

Nadlesniczy Nadleśnictwa Brzeziny ogłasza przetarg na dostawę kruszywa drogowego.

 

Treść ogłoszenia i pozostałe załączniki znajdują się w materiałach do pobrania poniżej: