Asset Publisher Asset Publisher

Regulamin korzystania z obiektów turystyczno - edukacyjnych

Regulamin korzystania z obiektów turystyczno - edukacyjnych

Regulamin korzystania z obiektu turystyczno-edukacyjnego

Gałków – Wiączyń - Żywocin - Budziszewice

 

Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu ochronę mienia, utrzymania bezpieczeństwa, higieny i estetyki obiektu, jego otoczenia oraz zapewnienia zgodnego korzystania przez użytkowników z obiektu.

 1. Obiekt stanowi własność Nadleśnictwa Brzeziny w Kaletniku ul. Główna 3
  Koluszki 95-040.

 2. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przestrzegania jego zasad.

 3. Osoby przebywające na terenie obiektu są zobowiązane do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez Pracowników Nadleśnictwa Brzeziny, jeśli odnoszą się one do bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, a nie są sprzeczne z regulaminem.

 4. Obiekt jako miejsce wypoczynku służy osobom indywidualnym i grupom zorganizowanym.

 5. Wiata turystyczna może być rezerwowana na każdy dzień tygodnia (od świtu do zmroku). W dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 pierwszeństwo mają szkoły, przedszkola i inne placówki dydaktyczne rezerwujące wiatę osobiście (bez firm pośrednich).

 6. W przypadku grup zorganizowanych Organizator zobowiązany jest do uzgodnienia terminu korzystania z obiektu z nadleśnictwem telefonicznie pod numerem
  (44) 714-69-88 wew. 122 lub e-mailem na adres: brzeziny@lodz.lasy.gov.pl

 7. W przypadku grupy zorganizowanej Organizatorem wypoczynku może być wyłącznie osoba pełnoletnia, przyjmująca odpowiedzialność za wszystkich członków grupy.

 8. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie obiektu odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie.

 9. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, wynikających ze stosowanych przepisów.

 10. Po uzyskaniu zgody Pracownika Nadleśnictwa Brzeziny dopuszcza się rozpalenie ogniska tylko w miejscu do tego przeznaczonym – murowane miejsce na ognisko.

 11. Korzystanie z ogniska musi odbywać się pod nadzorem osoby pełnoletniej,
  przy czym:

 12. rozpalający ognisko zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu,

 13. po zakończeniu pobytu w obiekcie, osoby które korzystały z ogniska zobowiązane są do jego zagaszenia,

 14. jako opał można wykorzystywać wyłącznie odpady drzewne znajdujące się na terenie obiektu,

 

 

 1. Na terenie obiektu zabrania się:

 2. spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych,

 3. wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Nadleśnictwa,

 4. zaśmiecania i zanieczyszczania,

 5. niszczenia budowli i wyposażenia,

 6. niszczenia zieleni,

 7. puszczania psów bez smyczy,

 8. biwakowania,

 9. korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,

 10. Korzystający z obiektu ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku
  w trakcie korzystania z obiektu oraz za szkody powstałe podczas pobytu.
  W związku z tym przed wejściem na teren obiektu należy zgłosić miejscowemu leśniczemu wszystkie stwierdzone przypadki zniszczeń, nieporządku oraz inne nieprawidłowości.

 11. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do pozostawienia po sobie ładu i porządku.

 12. Nadleśnictwo Brzeziny nie ponosi odpowiedzialności za :

 13. wypadki powstałe na terenie obiektu,

 14. zgubione rzeczy osobiste i wartościowe,

 15. Telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE                                            999 lub 112
STRAŻ POŻARNA                                                              998 lub 112
POLICJA                                                                               997 lub 112
NADLEŚNICTWO BRZEZINY (Pn.- pt. 7:00 – 15:00)     (44) 714 69 88
                                                                                              (44) 714 15 51