Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Zazwyczaj tą forma ochrony na terenie lasów obejmowane są naturalne zbiorniki wodne, oczka wodne, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub sezonowego przebywania.

Szczegółowe dane dotyczące użytków ekologicznych  znajdą Państwo w skrócie elaboratu umieszczonego w zakładce  Nasza praca > Zasoby leśne