Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie "Remont dojazdów pożarowych w leśnictwach Budziszewice i Wykno"

                                                                                      Kaletnik, dnia 24-08-2021

Znak sprawy:  SA.270.45.2021

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

        Na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej „Ustawy”, Zamawiający zawiadamia, że unieważnia całe postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Remont dojazdów pożarowych w leśnictwach Budziszewice i Wykno”.

 

Uzasadnienie prawne: unieważnienie postępowania – art. 255 pkt 1) „Ustawy”:

„Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

  1.  nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenia do udziału w postepowaniu albo żadnej oferty

 

Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 

 

 Jarosław Kałuża

Nadleśniczy

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                              

        Kaletnik, dnia 20-08-2021

Znak sprawy:  SA.270.45.2021

 

 

 

INFORMACJA

Nazwa zamówienia: Remont dojazdów pożarowych w leśnictwach Budziszewice i Wykno

 

Do terminu składnia ofert tj: 20.08.2021 r do godz. 9:00 do w/w zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 Wojciech Smyka

Z-ca Nadleśniczego

 

/podpisano elektronicznie/

 

------------------------------------------------------------------------------------

Nadleśnictwo Brzeziny ogłasza zamówienie w trybie podstwowym bez negocjacji pt. "Remont dojazdów pożarowych w leśnictwach Budziszewice i Wykno"

W załącznikach zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ wraz załącznikami.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00137597/01 w dniu 2021-08-05

Link do strony miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f7acbdb0-810b-48f6-8779-22abf74976fa