Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie termomodernizacja Leśniczówki Gałków

                                                                  Kaletnik, dnia 14-09-2021

Znak sprawy:  SA.270.50.2021

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: Termomodernizacja Leśniczówki Gałków

 

 

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) – dalej ustawa Pzp, zamawiający informuje, że unieważnił postępowanie.

 

Uzasadnienie prawne

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Uzasadnienie faktyczne

Art. 255 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129)

 

Pouczenie:

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

 

 Jarosław Kałuża

Nadleśniczy

                                                                 

=====================================================

                     Kaletnik, dnia 03-09-2021
Znak sprawy:  SA.270.50.2021

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na Termomodernizację Leśniczówki Gałków

        Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:
    Zestawienie ofert złożonych w postepowaniu do upływu terminu na ich składanie:

Lp.    Nazwa i adres Wykonawcy    Cena oferty
w zł - brutto


1    Firma Budowlana M2 Jan Rubas,
ul. Dolna 11, 95-054 Ksawerów    604 991,36


2    KRIS-BUD Krzysztof Jóźwik,
Dębołęka 37, 98-275 Brzeźno    643  291,57

 

 Wojciech Smyka
Z-ca Nadleśniczego

/podpisano elektronicznie/

 

                                                                                      Kaletnik, dnia 03-09-2021
Znak sprawy:  SA.270.50.2021

 

Informacja dotycząca kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na Termomodernizację Leśniczówki Gałków
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.z 2021 r. poz. 1129)
Zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi: 497 800,04 zł

 Wojciech Smyka
Z-ca Nadleśniczego

/podpisano elektronicznie/

 

 

 

                                                                                     Kaletnik, dnia 31-08-2021
Znak sprawy:  SA.270.50.2021

 

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: Termomodernizacja Leśniczówki Gałków

Zamawiający informuje, że w dniu 31.08.2021 r. wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:
Prosi o wskazanie stawki podatku VAT przy opracowaniu kosztorysu na Termomodernizację Leśniczówki Gałków

Odpowiedź:
Branże instalacyjne 23% VAT
Branża: budownictwo – termomodernizacja 8% VAT

Pytanie 2:
Zwraca się z prośbą o wyjaśnienie i odpowiedź na: - czy w przypadku różnicy w kolorystyce i formie blachodachówki Zamawiający przyjmie takie wykonanie, istnieje duże prawdopodobieństwo że przy wymianie 30% poszycia dachu niemożliwe będzie idealne dobranie takiej samej blachodachówki. - w związku z okresem jesiennym który obfituje w dni deszczowe a zakres prac to roboty dekarskie, termomodernizacyjne, kanalizacyjne zewnętrzne prosimy o rozważeniu wydłużenia zakończenia prac. 75 dni na wykonanie takiego zakresu robót w naszym zdaniem jest mało realne.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza niewielką różnicę w odcieniu kolorystycznym dachówki i jej formie.
Zamawiający podtrzymuję termin wykonania prac tj. do 75 dni od dnia podpisania umowy

 

 Jarosław Kałuża
Nadleśniczy

 

 

 

 

 

Nadleśnictwo Brzeziny ogłasza zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji pt:  „Termomodernizacja Leśniczówki Gałków”
W załącznikach zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ wraz z załącznikami.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00151197/01 w dniu 2021-08-17
Link do strony miniportalu

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5bfd5310-6afa-41a5-8ea0-122f4235355e