Asset Publisher Asset Publisher

Zakup systemu obserwacji przeciwpożarowej

 

Nadleśnictwo Brzeziny realizuje projekt pn. „ Zakup systemu obserwacji przeciwpożarowej do monitorowania lasów dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzeziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działania V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania V.1.1. Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem zgodnie z zawartą umową Nr UDA-RPLD.05.01.01-10-0001/18-00 z dnia 05. 10. 2018 roku.

 

Celem projektu jest zakup wraz z montażem systemu do obserwacji przeciwpożarowej do monitorowania lasów dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzeziny. 

 

Instalacja systemu obserwacji przeciwpożarowej przeciwdziała zagrożeniu pożarowemu.

 

Wartość projektu: 88 082,76 zł ( wg stanu na dzień 05. 10. 2018 )

 

Wkład Funduszy Europejskich: 60 445,20 zł