Asset Publisher Asset Publisher

Historia Nadleśnictwa

Nazwa Nadleśnictwa Brzeziny - pochodzi od miasta Brzeziny, które znajduje się przy trasie Łódź - Rawa Mazowiecka.
W epoce Jagiellonów Brzeziny znane było w całej Rzeczpospolitej jako miasto sukienników.
W latach 1793-1807 w wyniku II rozbioru Polski Brzeziny znajdują się pod zaborem pruskim
Od 1807-1813r. wchodzą w skład Księstwa Warszawskiego.
W latach 1815-1830 są miastem należącym do Królestwa Polskiego.
Po upadku powstania Listopadowego (1831) aż do r. 1914 Brzeziny wraz z pobliskimi miejscowościami należą już bezpośrednio do imperium rosyjskiego.
Warto wiedzieć w r.1818 Aleksander I -"Cesarz wszech Rossyi Król Polski etc.etc.etc.." powołał w Warszawie Szczególną Szkołę Leśnictwa.
Absolwenci tej szkoły zarządzali lasami rządowymi Królestwa Polskiego lub lasami stanowiącymi dobra prywatne.
W tym czasie lasy rządowe należą do Ministerstwa Przychodu i Skarbu.

 


ocalały stary dokument

Podczas panowania cara Aleksandra I, z lasów rządowych znajdujących się na terenie naszego obecnego nadleśnictwa utworzono Nadleśnictwo Łaznów.
W czasie trwania I-szej wojny światowej a faktycznie od listopada 1914 do końca listopada 1918 r. Brzeziny znajdują się pod okupacją niemiecką. W tym okresie - najprawdopodobniej w latach 1915-1917 niemieckie władze okupacyjne utworzyły Nadleśnictwo Brzeziny, w skład którego wchodziły lasy rządowe (carskie) dawnego Nadleśnictwa Łaznów oraz lasy donacyjne (donacja - darowizna nadana za zasługi, w nagrodę) urzędników carskich tj. donacji Gałków (właściciele Bimochin Arseniew) donacji Tadzin i Witkowice (właściciel Uszakow) donacji Chrusty (właściciel Fiodorenko).
W r.1919 a więc wkrótce po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wykonany został podział powierzchniowy a w r. 1920 Zarząd Okręgowy Lasów Państwowych w Warszawie przeprowadził prowizoryczne urządzanie Nadleśnictwa Brzeziny.
W latach 1926-1927 opracowany został operat urządzeniowy na lata 1927-1937. W tym czasie Nadleśnictwo Brzeziny składa się z 2-ch obrębów: obrębu Brzeziny (z tzw. gospodarstwem iglastym) i obrębu Zielona Góra (z tak zwanym gospodarstwem liściastym)
Łączna powierzchnia Nadleśnictwa Brzeziny w okresie przed wybuchem II wojny światowej wynosiła 5048.21 ha.
Po II wojnie światowej w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej powierzchnia Nadleśnictwa Brzeziny wzrasta z 6.921 ha (lata 1945-1946) do 15.488.91 ha - rok 2002. Jest to efekt różnych reorganizacji administracyjnych, zmian własnościowych i efekt przejmowania gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi.
Bardzo istotne reorganizacje nastąpiły w latach 70 tych.
W okresie Polski Rzeczpospolitej Ludowej za własne, wygospodarowane pieniądze wyprodukowaliśmy sadzonki, którymi zalesiliśmy setki hektarów przejętych nieużytków.
Szanowny Internauto czytając ten tekst musisz wiedzieć, iż właśnie tu w Nadleśnictwie Brzeziny w drugiej połowie lat dziewiędziesiątych - powstawał System Informatyczny Lasów Państwowych w skrócie SILP. System ten wprowadzał, modyfikował ówczesny szef naszego nadleśnictwa mgr inż. Stanisław Kostka Wisiński.