Asset Publisher Asset Publisher

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Klauzula informacyjna UDODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM LASY PAŃSTWOWE NADRLEŚNICTWO BRZEZINY.

 
Ochrona danych osobowych wdrożona w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Brzeziny z siedzibą w Kaletniku, została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz wymogów stawianych przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Wprowadzone procedury mają na celu ochronę Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Nadleśnictwo zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarsto Leśne Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Brzeziny z siedzibą w Kaletniku, Kaletnik, ul. Główna 3; 95-040 Koluszki.
W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować z Administratorem pisząc na adres siedziby lub adres e-mail: brzeziny@lodz.lasy.gov.pl
ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Ewa Sobczyk (CompNet) , z którym można się skontaktować pod adresem  mailowym iod@comp-net.pl, lub numerem telefonu 796-400-919.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• pełnienia obowiązków prawnych
• realizacji zawartych umów
• udzielonych zgód
• dochodzenia lub zabezpieczenia ewentyalnych roszczeń Administratora

Odbiorcą Państwa danych osobowych, oprócz upoważnionych pracowników Nadleśnictwa, będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Nadleśnictwa.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
Zgodnie z obowiącującymi przepisami przysługuje Państwu prawo
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych,
• przenoszenia danych;
• wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych,
• jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody to w dowolnym momencie mają Państwo prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne/wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy.

 

Klauzula informacyjna

 

Szanowni Państwo;

Administrator danych osobowych - Główny Inspektor Straży Leśnej przywiązując szczególną wagę do poszanowania Państwa prywatności dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w związku z realizowanymi przez siebie zadaniami w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności  ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Straży Leśnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 127, 02-124 Warszawa, tel. 22 – 589-82 -14; e-mail: udodo@lasy.gov.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawie Pana/Pani danych osobowych kierując korespondencję na adres siedziby Administratora telefonicznie - 668 489 563 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: udodo@lasy.gov.pl
 3. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się z Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku nr telefonu: (44) 714-67-19 lub pisząc na adres mailowy: mariusz.stepniarek@lodz.lasy.gov.pol
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Głównego Inspektora Straży Leśnej są przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r.
  o lasach, w szczególności jej art. 45 ust. 1 pkt 3, art. 47 oraz art. 48a.
 6. Państwa dane przetwarzane we wskazanych powyżej celach mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, w jakim zostały zebrane, nie dłużej niż 10 lat, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.
 7. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane organom publicznym, a także podmiotom współpracującym z Głównym Inspektorem Straży Leśnej, takim jak inne jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji i obsługi serwisowej. Odbiorcy ci zobowiązani są również do należytej ochrony ujawnionych im danych osobowych.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.
 9. Osobie, której dane są przetwarzane w przypadku naruszenia jej praw przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych będącego organem nadzorczym w rozumieniu przepisów ochrony danych osobowych. Skargę można wnieść za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt e-mailem: kancelaria@uodo.gov.pl lub listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości w szczególności jej przepisów zawartych w  artykule od  22 do 25.