Asset Publisher Asset Publisher

Park Krajpbrazowy Wzniesień Łódzkich

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich

W skład Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich wchodzą tereny Leśnictwa Miejskiego Łódzkiego (tzw. lasy łagiewnickie), część terenu Leśnictwa Janinów oraz część terenów Leśnictwa Tadzin i Leśnictwa Wiączyń.

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich obejmuje ochroną nie tylko lasy państwowe ale głównie inne obszary np. dorzecza rzek, tereny źródlisk, a nawet pojedyńcze drzewa które nie są pomnikami ale ze względu na swój wygląd, sędziwy wiek i miejsce występowania stanowią istotę krajobrazu.

Przebywając na terenach leśnictw Tadzin i Janinów zobaczysz takie formy ochrony przyrody jak rezerwat (Leśnictwo Janinów - Parowy Janinowskie), oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

 • Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Górna Mrożyca
 • Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Mrogi
 • Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Rochna.

Wszystkie te zespoły znajdują się na terenie Leśnictwa Tadzin

Na terenie Parku niedozwolone jest:

 • dokonywanie zmian stosunków wodnych
 • deformowanie naturalnych form geomorfologicznych
 • składowania odpadów
 • utrzymywanie otwartych kanałów ściekowych
 • degradowanie gleby
 • stosowanie środków chemicznych pierwszej klasy toksyczności
 • wjazd i parkowanie samochodów na terenach lasów państwowych.

Na terenach Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych obowiązują zakazy:

 • pozyskiwania kopalin
 • pobierania kruszywa z dna i brzegów rzek
 • wznoszenia budowli i budynków nie związanych bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej i rolnej
 • zmieniania stosunków wodnych w dolinach rzecznych i zbiornikach
 • grabienia lub rozgrzebywania ściółki
 • zbierania próchnicy glebowej 
 • niszczenia głazów narzutowych