Asset Publisher Asset Publisher

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku bierze udział w realizacji Projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Planowany okres realizacji projektu, którego beneficjentem jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, przypada na lata 2016 – 2022.
Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych, takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań
polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi
ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz
przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.
Cele uzupełniające:
- odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na
ochronę różnorodności biologicznej;
- ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez
prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych.
Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane, z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.
W ramach projektu na terenie Nadleśnictwa Brzeziny będą realizowane inwestycje związane z budową, przebudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji.
Trzy obiekty wybudowane będą w leśnictwie Budziszewice, w istniejących zaniżeniach terenu, jako zbiorniki powierzchniowe zasilane wodami opadowymi z istniejących i odtworzonych rowów melioracyjnych oraz wodą gruntową. Ponadto w leśnictwie Rokiciny planowana jest modernizacja istniejącego zbiornika wodnego.
Działania te pozwolą na zatrzymanie wód powierzchniowych, a co za tym idzie, zwiększenie ich zasobów gruntowych i podziemnych. Poprawa stosunków wodnych przyniesie wiele pozytywnych efektów dla otaczającego środowiska naturalnego:

- spowoduje regulacje stosunków wodnych w glebie,
- ograniczy odpływ wód gruntowych oraz wód powierzchniowych z terenu zlewni,
- zahamuje proces degradacji siedlisk leśnych wywołany nadmiernym ubytkiem wody,
- wzbogaci różnorodność biologiczną kompleksu leśnego.

Planowana pojemność wybudowanych i zmodernizowanych obiektów małej retencji wynosi 36 000 m3, planowana objętość retencjonowanej wody, to 34 800 m3.
Nadleśnictwo Brzeziny zaplanowało na ten cel 1800 000,00 zł.
Bezpośrednim efektem realizacji projektu w skali Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będzie zretencjonowanie 2,1 mln m3 wody.
Wartość projektu w skali kraju:
  • Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł
  • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł
  • Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł.

=======================================================================================

Nadleśnictwo Brzeziny uczestniczy w realizacji projektu 

 "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych,

 popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP"

Projekt realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko - strona programu www.pois.gov.plw ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Koszt całkowity projektu to 130 mln zł. Jest on realizowany na terenie całej Polski w 58 nadleśnictwach, a jego działania obejmą zasięgiem obszar ponad 30 000 ha.
Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.

 W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

1. Wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych

2. Ocena przyrodnicza terenów

3. Ocena geośrodowiskowa terenów

4. Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych

5. Rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu

6. Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego

7. Działania związanie z ochroną gatunków i siedlisk

8. Odnowa i przebudowa drzewostanów z dostosowaniem ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych

 Wszelkie informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia beneficjenta Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe koordynuje projekt.

Adres strony internetowej projektu:

www.ckps.lasy.gov.pl zakładka Projekty PGL LP - Rekultywacja poligonów

=======================================================================================

W Lasach Państwowych  realizowany jest projekt pn. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych".

W marcu 2007 r. na mocy porozumienia z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych otrzymało zlecenie na opracowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności.

W grudniu 2009 r. został złożony Wniosek o dofinansowanie, który został bardzo wysoko oceniony przez grupę roboczą ds. oceny projektów.

9 czerwca 2010 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, w obecności ministra Adama Ździebło, Dyrektora Generalny Lasów Państwowych dr Marian Pigan podpisał Umowę o dofinansowanie. 5 sierpnia 2011 r. podpisano Aneks do Umowy o dofinansowanie. Obecnie łączny koszt projektu to 196 536 432,38 zł  z czego 136 000 000,00 zł zostanie zrefundowane ze środków Funduszu Spójności.

Projekt jest realizowany na terenie 178 nadleśnictw w ramach ok. 400 gmin i obejmuje budowę ponad 3300 obiektów, które łącznie retencjonują 31 mln m3.

Celem projektu jest likwidacja w lasach nizinnych skutków pogorszenia naturalnych stosunków wodnych, które spowodowały lub powodują zmiany w reżimie hydrologicznym całej zlewni. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podjęcie działań zwiększających potencjalne zdolności retencyjne lasów.

Projekt obejmuje:

  • Renaturyzację obszarów wodno-błotnych,
  • Odbudowę systemów nawadniających oraz przebudowę systemów melioracji odwadniających,
  • Budowę oraz odbudowę obiektów retencjonowania wody.

W projekcie tym Nadleśnictwo Brzeziny bierze udział w ramach, którego dotychczas zrealizowało budowę 5 zbiorników wodnych małej retencji wraz z 4 zastawkami, które łącznie retencjonują 35 469 m3 wody. W chwili obecnej jest realizowany kolejny zbiornik wodny małej retencji wraz z zastawką.