Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie Lasu

"Chronić drzewa - to powinność

żyć bez drewna - to utopia"

 

 

Dary lasu, a przede wszystkim drewno były kiedyś jedyną postrzeganą wartością lasu.

Jeszcze 100lat temu człowiek „gospodarował" lasem wg zasady

„Nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las"

Głównym zadaniem ówczesnej administracji leśnej był jego dozór przed kradzieżami, przed kłusownictwem i dostarczanie żądanej ilości darów lasu właścicielom.

Zapotrzebowanie na drewno wynikające z rozwoju rozwijającego się przemysłu określały plan pozyskania, a raczej rabowania lasu

Dziś podstawą funkcjonowania gospodarki leśnej jest zachowanie i rozwój lasu w stanie zbliżonym do lasów naturalnych.

Lasu postrzeganego jako niezwykle ważny, niezbędny i warunkującego dalsze życie na ziemi

Mimo, że popyt na drewno stale rośnie, pozyskujemy około 60% tego co przyrasta.

Dzięki prowadzonej racjonalnej gospodarce leśnej w oparciu o możliwości hodowlane, a nie potrzeby odbiorców, począwszy od zakończenia II wojny światowej powierzchnia lasów nieustannie się zwiększa.

Zwiększył się również zasób masy na 1 ha - z 150m3 w końcu lat sześćdziesiątych do 316,6 m3 w chwili obecnej

Drewno z naszych lasów spełnia najwyższe wymagania techniczne i jakościowe, a ponadto produkowane jest w warunkach niezagrażających środowisku, z dbałością o zachowanie drzewostanów i pomnażanie ich zasobów. Świadczy o tym przyznana Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi certyfikat właściwej gospodarki leśnej PEFC wydanej przez niezależną, międzynarodową organizację promującą produkty najbardziej przyjaznych środowisku naturalnemu producentów drewna na świecie.

 

 

Korzyści z  lasu

Człowiek od początku swojego istnienia czerpał korzyści z otaczającej go przyrody. Ówczesny las z całym  nieprzebranym bogactwem  przyrodniczym stanowił główne „źródło zaopatrzenia" w materiały budowlane, energetyczne, żywność i lekarstwa.

Użytkowanie lasu jest działem gospodarki leśnej zajmującym się uzyskiwaniem z lasu różnorodnych płodów i surowców.

Drewno jest głównym przedmiotem użytkowania lasu. W skali światowej pozyskuje się ponad 3 713 681 tyś. m3. Opracowywanie zasad racjonalnego pozyskiwania  płodów i surowców przy zachowaniu trwałości i ciągłości określamy mianem użytkowana lasu.

DREWNO

Drewno jest surowcem o wszechstronnym zastosowaniu Dzięki swoim właściwościom budowy komórkowej jest materiałem lekkim, a jednocześnie posiadającym dużą wytrzymałość w niektórych przypadkach porównywalną do wytrzymałości stali

Pośród występujących u nas gatunków  drzew leśnych najcięższe i najbardziej wytrzymałe jest drewno dębu, grabu i jesionu. Drewno dzięki niskiemu przewodnictwu jest znakomitym izolatorem ciepła, dźwięku i promieniowania.

 

RUNO


Jagody, maliny, jeżyny, poziomki, a począwszy od wczesnej jesieni grzyby

Owoce leśne oprócz walorów smakowych posiadają także walory lecznicze

Wartościowych owoców dostarczają także krzewy leśne tj. bez czarny, głóg, jarzębina, dzikie róże, śliwa ałycza.

Przetwarzaniem owoców runa, sporządzaniem soków, wywarów, nalewek zajmują się nie tylko gospodynie domowe.

W niektórych regionach skupują je przedsiębiorstwa w celu przemysłowego przetwórstwa głównie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego.

Grzyby jadalne występują w lasach dzięki zjawisku mikoryzy. Mikoryza jest to współżycie grzybów z roślinami wyższymi w ich korzeniach. Związki mikoryzowe polepszają znacznie warunki życia drzew. Z drugiej strony większość grzybów potrzebuje roślin do odpowiedniego rozwoju np. wytwarzania owocników. Jest to zasadnicza przyczyna występowania większości grzybów tylko w lasach.

 

 

Użytkowanie lasu czyli pozyskanie drewna jest istotną gałęzią gospodarki leśnej obok równie ważnej ochronie lasu i hodowli lasu.

 

Użytkowanie to również wykorzystanie tzw. użytków ubocznych jakimi są jagody, grzyby, rośliny zielne (lecznicze) a także produkcja choinek i stroiszu.