Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie "Remont dojazdów pożarowych w leśnictwa Budziszewice i Wykno"

 

Znak sprawy:  SA.270.53.2021

Kaletnik, dnia 04-10-2021

Informacja o wyborze oferty

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na Remont dojazdów pożarowych w leśnictwach Budziszewice i Wykno

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, na poszczególne części zamówienia złożonej przez:

  1.   Część zamówienia nr 1 – Remont dojazdu pożarowego nr 36 (nr inw. 220/013) w leśnictwie Budziszewice, przebiegającego przez oddziały leśne o numerach 188~b, 187~a, 186~b, 185~b, 184~a i ~c, 183~g, o długości około 1 350 m.

 

PUH Bogdan Kaźmierczak

ul. Cmentarna 7A

97-310 Moszczenica

 

Uzasadnienie faktyczne

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty, które uzyskały następujące ilości punktów:

 

Lp.

Nazwa  i adres wykonawcy

Punkty w kryterium - Cena oferty brutto PLN

Punkty w kryterium -

Gwarancja

Punktacja łączna

 

1

PUH Bogdan Kaźmierczak,

ul. Cmentarna 7A,

97-310 Moszczenica

113 712,89

60,00 pkt

60 m-c

40,00 pkt

100,00 pkt

 

2

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD-DROG” Stanisława Polus, ul. Zawiła 23,

95-040 Koluszki

164 177,33

41,56 pkt

60 m-c

40 pkt

 

 

81,56 pkt

             

 

  1.  Wykonawca który otrzymał najwyższą ilość punktów spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.
  2.   Oferta Wykonawcy z najwyższą ilością punktów złożona jest zgodnie z wymogami SWZ,
  3.  Oferta Wykonawcy z najwyższą ilością punktów nie podlega odrzuceniu.
  1.   Część zamówienia nr 2 – Remont dojazdu pożarowego nr 34 (nr inw. 220/015) w leśnictwie Wykno, przebiegającego przez oddziały leśne o numerach 149~a, 150~b, 151~b o długości 1 303 m

 

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe

„BUD-DROG” Stanisława Polus

ul. Zawiła 23

95-040 Koluszki

 

Uzasadnienie faktyczne

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 1 oferta, która uzyskały następująca ilości punktów:

 

Lp.

Nazwa  i adres wykonawcy

Punkty w kryterium - Cena oferty brutto PLN

Punkty w kryterium -

Gwarancja

Punktacja łączna

1

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD-DROG” Stanisława Polus, ul. Zawiła 23,

95-040 Koluszki

339 788,42

60,00 pkt

60 m-c

40,00 pkt

100,00 pkt

 

  1. Wykonawca który otrzymał najwyższą ilość punktów spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.
  2. Oferta Wykonawcy z najwyższą ilością punktów złożona jest zgodnie z wymogami SWZ,
  3. Oferta Wykonawcy z najwyższą ilością punktów nie podlega odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne

 

Zgodnie z zapisami art. 239 ustawy PZP:

  1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w  dokumentach zamówienia.
  2. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.

 

Jarosław Kałuża
Nadleśniczy

--------------------------------------------------------------------------------------------

W ząłączeniu informacja z otwarcia ofert - 04.10.2021 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                    Kaletnik, dnia 04-10-2021
Znak sprawy:  SA.270.53.2021

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Remont dojazdów pożarowych w Leśnictwach Budziszewice i Wykno”
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie następujące części:
- Część zamówienia nr 1 – Remont dojazdu pożarowego nr 36 (nr inw. 220/013) w leśnictwie Budziszewice, przebiegającego przez oddziały leśne o numerach 188~b, 187~a, 186~b, 185~b, 184~a i ~c, 183~g, o długości około 1 350 m.
- Część zamówienia nr 2 – Remont dojazdu pożarowego nr 34 (nr inw. 220/015) w leśnictwie Wykno, przebiegającego przez oddziały leśne o numerach 149~a, 150~b, 151~b, o długości około 1 303 m.

        Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:
    Zestawienie ofert złożonych w postepowaniu do upływu terminu na ich składanie:

Lp.    Nazwa i adres Wykonawcy    Cena oferty
w zł - brutto
1    PUH KAN Bogdan Kaźmierczak,
ul. Cmentarna 7a, 97-31 Moszczenia, oferta na część zamówienia nr I    I – 113 712,89
2    Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD-DROG” Stanisława Polus, ul. Zawiła 23, 95-040 Koluszki, oferta na część zamówienia nr I i II    I – 164 177,33
II – 339 788,42

 Jarosław Kałuża
Nadleśniczy

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                      Kaletnik, dnia 04-10-2021
Znak sprawy:  SA.270.53.2021

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Remont dojazdów pożarowych w Leśnictwach Budziszewice i Wykno”
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie następujące części:
- Część zamówienia nr 1 – Remont dojazdu pożarowego nr 36 (nr inw. 220/013) w leśnictwie Budziszewice, przebiegającego przez oddziały leśne o numerach 188~b, 187~a, 186~b, 185~b, 184~a i ~c, 183~g, o długości około 1 350 m.
- Część zamówienia nr 2 – Remont dojazdu pożarowego nr 34 (nr inw. 220/015) w leśnictwie Wykno, przebiegającego przez oddziały leśne o numerach 149~a, 150~b, 151~b, o długości około 1 303 m.

        Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:
    Zestawienie ofert złożonych w postepowaniu do upływu terminu na ich składanie:

Lp.    Nazwa i adres Wykonawcy    Cena oferty
w zł - brutto
1    PUH KAN Bogdan Kaźmierczak,
ul. Cmentarna 7a, 97-31 Moszczenia, oferta na część zamówienia nr I    I – 113 712,89
2    Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD-DROG” Stanisława Polus, ul. Zawiła 23, 95-040 Koluszki, oferta na część zamówienia nr I i II    I – 164 177,33
II – 339 788,42

 Jarosław Kałuża
Nadleśniczy

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znak sprawy:  SA.270.53.2021

 

Informacja dotycząca kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na remont dojazdów pożarowych w leśnictwach
Budziszewice i Wykno.
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi:
- cześć zamówienia nr 1 – Remont dojazdu pożarowego nr 36 (nr inw. 220/013)
w leśnictwie Budziszewice, przebiegającego przez oddziały leśne o numerach 188~b, 187~a, 186~b, 185~b, 184~a i ~c, 183~g, o długości około 1 350 m – 76 441,40 zł.
- część zamówienia nr 2 – Remont dojazdu pożarowego nr 34 (nr inw. 220/015) w leśnictwie Wykno, przebiegającego przez oddziały leśne o numerach 149~a, 150~b, 151~b, o długości około  1 303 m – 339 758,69 zł.


 Jarosław Kałuża
Nadleśniczy

 

-----------------------------------------------------------------------------
Nadleśnictwo Brzeziny ogłasza zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji pt:  „Remont dojazdów pożarowych w leśnictwach Budziszewice i Wykno”
W załącznikach zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ wraz z załącznikami.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00179569/01 w dniu 2021-09-14

Link do strony miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d653fcfd-4dda-4054-82b1-7d17a7169b5e