Asset Publisher Asset Publisher

Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Nadleśnictwo Brzeziny informuje, że w celu powiększania zasobów leśnych zainteresowane jest nabyciem (na podstawie zapisów art. 37 ustawy z dn. 28.09.1991r. o lasach) lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ww. nieruchomości muszą spełniać następujące warunki:

  • posiadać uregulowany stan prawny własności, bez jakichkolwiek obciążeń,

  • wypełniać enklawy obcej własności wśród gruntów Lasów Państwowych lub zmniejszać ich powierzchnię,

  • likwidować lub zmniejszać powierzchnię półenklaw,

  • przylegać do większych kompleksów leśnych w sposób nie komplikujący przebiegu granic i być przeznaczone na cele gospodarki leśnej.

Ponadto Nadleśnictwo informuje, że zgodnie z zapisami art. 37 ustawy o lasach, nabycie lasu i gruntu przeznaczonego do zalesienia może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a cena zakupu nie może być wyższa od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Osoby zainteresowane sprzedażą nieruchomości spełniających ww. warunki proszone są o przesyłanie wniosków na adres: Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku      ul. Główna 3, 95-040 Koluszki lub adres e-mail: brzeziny@lodz.lasy.gov.pl . Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 44 714 15 51 wew. 113.

                                                                       Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeziny