Asset Publisher Asset Publisher

Zawiadomienie

    Kaletnik, dnia 21 kwietnia 2015 roku

Znak sprawy: ZG.710.25.2015.4

 

                                                       Wg  rozdzielnika

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, znak sprawy: ZG.5.0210.1.2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku               w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych       i innych zjawisk szkodotwórczych, w tym w szczególności wykonania techniką agrolotniczą chemicznych zabiegów ratowniczych na obszarach zagrożenia trwałości lasu w 2015 roku, działając w myśl art. 10 ust. 3 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1153) oraz Zarządzenia Nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach      w 2015 roku

Z a w i a d a m i a m

o podjęciu decyzji w sprawie wykonania chemicznego zabiegu ratowniczego                                             w drzewostanach Lasów Państwowych ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność   imagochrabąszczy na terenach  wchodzących w skład Nadleśnictwa Brzeziny stanowiących oddziały zaznaczone na załączonej mapie obwódką i położonych w zasięgu terytorialnym gmin: Ujazd i Koluszki Obszar Wiejski. Powierzchnia zabiegu wynosi: 1729,00 ha.

Łącznie powierzchnia chemicznego zabiegu ratowniczego obejmie 1729,00 ha,                         w tym: 1729,00 ha LP i 0,00 ha lasów niepaństwowych.

 

Zabieg chemiczny zostanie wykonany techniką agrolotniczą z użyciem insektycydu Mospilan 20 SP i środka pomocniczego (adiuwanta) Ikar 95 EC w dawkach zgodnych z etykietą                     – instrukcją użycia.

 

 

Nazwa środka ochrony roślin:

Mospilan 20 SP

Ikar 95 EC

Rodzaj

insektycyd

adiuwant

Nazwa i zawartość substancji aktywnej

acetamipryd (E)-N1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N2 -cyjano- Nl-metyloacetamidyna

(związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) - 20%.

olej mineralny SAE 10/95 (destylat ropy naftowej zawierający

węglowodory parafinowe)           - 95%

Określenie toksyczności dla ludzi

szkodliwy- działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu

działa drażniąco na oczy

Określenie  toksyczności                     dla organizmów wodnych

działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany                 w środowisku wodnym.

Określenie toksyczności                        dla pszczół

 

NIE DOTYCZY

Okres karencji ( okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru      i przeznaczenia                   do konsumpcji)

RUNO LEŚNE

-14 DNI

 

NIE DOTYCZY

Okres prewencji                  dla pszczół

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Okres prewencji                    dla ludzi

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Okres prewencji                    dla zwierząt

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

 

 

Szczegółową charakterystykę i sposób użycia obu wymienionych środków zawierają załączone etykiety- instrukcje stosowania.

W związku z powyższym podczas wykonywania zabiegu i w ciągu 24 godzin po jego zakończeniu, w strefie zagrożonej (teren bezpośrednio objęty opryskiem oraz pas                              w odległości 500 m od jego granic) należy zachować środki ostrożności tj. nie przebywać (lub niezwłocznie się wycofać z zagrożonego terenu)  oraz  nie pozostawiać na pastwiskach                   i wybiegach  bydła i innych zwierząt gospodarskich  (chodzi zarówno o uniknięcie ryzyka skażenia chemicznego jak też wystraszenia zwierząt gospodarskich przez nisko latający samolot). Przez  okres 14 dni  od wykonania zabiegu  należy powstrzymać się od zbioru runa leśnego, wykaszania i wypasu traw oraz  pojenia zwierząt gospodarskich ze zbiorników                       o otwartym lustrze wody typu stawy, sadzawki  itp.

 

Na granicy lasu objętego zakazem wstępu a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostaną przez nadleśnictwo wywieszone tablice ostrzegawcze                        z napisem:

,, ZAKAZ WSTĘPU DO LASU OD DNIA ............. DO ODWOŁANIA  Z POWODU ZABIEGU CHEMICZNEGO ZWALCZANIA SZKODLIWYCH OWADÓW NA PODSTAWIE USTAWY               O LASACH Z 28 WRZEŚNIA 1991R. (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1153 ) NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA BRZEZINY"

 

Jednocześnie Nadleśnictwo zwraca się z prośbą do Urzędów Gmin i innych organizacji                          o włączenie się do akcji informacyjnej w odniesieniu do miejscowej ludności .

Oprysk będzie wykonywany w okresie  od około 9 do 25 maja (w zależności od warunków atmosferycznych).

 

W sprawach związanych z akcją prosimy się kontaktować telefonicznie lub pisemnie                         z Nadleśnictwem Brzeziny, telefon 0-44 714 15 51.

Zaistniałe ewentualnie szkody należy zgłaszać pisemnie lub osobiście do Nadleśnictwa                       w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.

 

Załączniki:

1) mapa z zaznaczonym terenem objętym opryskiem

2) etykieta- instrukcja dotycząca preparatu Mospilan 20 SP,

3)  etykieta- instrukcja dotycząca preparatu Ikar 95 EC