Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Brzeziny zostało utworzone na mocy Zarządzenia Nr 276 z dnia
30 września 1958r. Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w sprawie połączenia rejonowych przedsiębiorstw lasów państwowych w przedsiębiorstwo pod nazwą
„Zarząd Lasów Państwowych w Łodzi". Działa na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991r o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 12 poz. 59(z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy a w szczególności Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50  Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych  i Leśnictwa z dnia 18.05.1994r., ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz innych przepisów prawnych powszechnie obowiązujących.

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, nie posiadającą osobowości prawnej powołaną do prowadzenia gospodarki leśnej, reprezentującą Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem. Jest jednostką organizacyjną podległą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Nadleśnictwo funkcjonuje w ramach Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Lasy Spalsko-Rogowskie", ustanowionego Zarządzeniem Nr 85 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 października 2002 roku w sprawie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie" wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 lutego 2005 roku.

Szczegółowy schemat i opis organizacyjny Nadleśnictwa Brzeziny znajduje się tutaj