Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Struga Dobieszkowska

Rezerwat Struga Dobieszkowska

został utworzony 25.06.1990 r.
Obejmuje obszar lasu o powierzchni 37,65 ha w leśnictwie Janinów porastającego dolinę dopływu Moszczenicy- Strugi Dobieszkowskiej.
Rezerwat położony jest na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Celem ochrony jest zachowanie naturalnego krajobrazu strumienia śródleśnego z interesującymi formami morfologicznymi, m.in. jarami, misami śródliskowymi oraz z dobrze wykształconymi zbiorowiskami leśnymi, głównie łęgowymi i grądowymi.


Struga Dobieszkowska

Łęgi położone są w dolinie strugi, wzdłuż jej całego biegu oraz w otoczeniu nisz źródliskowych.
Cały rezerwat położony jest na dość stromym stoku wysoczyzny w kierunku doliny strugi, z częścią jej dennej strefy.
Wzniesienia Łódzkie są bogate w źródła, ma tu swój początek szereg strumieni i rzek.
Struga Dobieszkowska jest lewym dopływem Moszczenicy, ta jest prawym dopływem Bzury będącej z kolei, lewym dopływem Wisły.

Walory przyrodniczo krajobrazowe rezerwatu są niewątpliwe.
Lasy o składzie naturalnym porastające dno doliny nad meandrującą rzeką, na stromych stokach- dąbrowy, a na wysoczyznach- lasy mieszane, a wszystko to nad jedną z najczystszych rzek w regionie, do której spływają małe strumienie ze źródeł bijących ze zboczy.
Strome stoki dodatkowo pocięte są poprzecznymi parowami.

Całość tworzy niezwykłej urody krajobraz.
W drzewostanach spotyka się bardzo grube egzemplarze drzew: dębów o obwodach od 300 do 430 cm, lip od 105 do 150 cm, olszy-210cm i klonu-210cm.

Obecnie drzewostany Rezerwatu są w fazie regeneracji czyli odbudowy zdegradowanego środowiska, a świadczy o tym odnawiający się naturalnie dąb.
Uznano, że większość drzewostanów to zbiorowiska co najwyżej półnaturalne, ewoluujące do stanów bardziej zbliżonych do naturalnych.