Wydawca treści Wydawca treści

LKP Lasy Spalsko Rogowskie

Nadleśnictwo Brzeziny zajmuje północno - zachodnią część Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Spalsko- Rogowskie

Leśne Kompleksy Promocyjne (LKP) są obszarami, na których wdrażana jest proekologiczna polityka państwa. LKP to charakterystyczne dla danego regionu duże, zwarte kompleksy leśne. LKP powstały w wyniku ustaleń "Szczytu Ziemi" w 1992 r., w Rio de Janeiro oraz w wyniku deklaracji ministrów leśnictwa w sprawie ochrony lasów w Strasburgu w 1990r i Helsinkach w 1993 r. Pierwsze LKP w Polsce zostały powołane zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Nr 30 z dnia 19 grudnia 1994 r.

            Celem ustanowienia leśnych kompleksów promocyjnych jest:

  1. wszechstronne rozpoznanie stanu biocenozy leśnej na ich obszarze
    i warunków jej bytowania oraz trendów zachodzących w nich zmian;
  2. trwałe zachowanie lub odtwarzanie naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej prowadzonej na podstawach ekologicznych;
  3. integrowanie celów trwałej gospodarki leśnej i aktywnej ochrony przyrody;
  4. promowanie wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej przy wykorzystaniu wsparcia finansowego ze środków krajowych i zagranicznych;
  5. prowadzenie prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego w celu wyciągnięcia wniosków dotyczących możliwości i warunków upowszechniania zasad ekorozwoju na całym obszarze działania Lasów Państwowych;
  6. prowadzenie szkoleń Służby Leśnej i edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Fragment Zarządzenia Nr 30 dyrektora generalnego LP z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie leśnych kompleksów promocyjnych.

 

            Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Spalsko - Rogowskie został powołany Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Nr 85 z dnia
30.10.2002 r. Utworzono go na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Brzeziny, Nadleśnictwo Spała i Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie. Celem jego powstania była ochrona kompleksów i uroczysk leśnych wchodzących pierwotnie w skład Puszczy Łódzkiej i Puszczy Pilickiej. LKP Lasy Spalsko- Rogowskie obejmuje obszar o lesistości 24 %, na którym dominującym typem siedliskowym lasu jest grąd. Charakterystyczną cechą dla tego terenu jest fakt przebiegania północnej granicy zasięgów ważnych gatunków lasotwórczych tj. jodły, buka, świerka i klonu jawora.

            LKP Lasy Spalsko - Rogowskie jest szeroko udostępniony dla turystów. Najpopularniejszą formą rekreacji na jego terenie są wycieczki piesze i rowerowe, dlatego umożliwiono turystom korzystanie z następujących szlaków pieszych
i rowerowych:

·         Czarny szlak rowerowy po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich

·         Zielony szlak pieszy po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich

·         Szlak łącznikowy czarny: Moskwa – Byszewy – Boginia - Skoszewy Stare

·         Szlak łącznikowy Brzeziny – Tadzin

·         Szlak łącznikowy Stryków – Warszewice